DISCLAIMER

(scroll down for disclaimer in English)

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.praktijkbijzonder.nl.  Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Praktijk Bijzonder en de houder van deze website zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Praktijk Bijzonder en de houder van deze website garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Praktijk Bijzonder en de houder van deze website wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie op deze website en de informatie die tijdens de cursussen en coaching van Praktijk Bijzonder wordt gegeven, kan nooit als vervanging dienen van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals bijvoorbeeld (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, verloskundigen of (acute) geestelijke gezondheidszorg (geen uitputtende opsomming). De informatie op deze website, inclusief de informatie die tijdens de cursussen en coaching van Praktijk Bijzonder wordt gegeven, is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven of onthouden van medicatie. Het gebruik of (doen) toepassen van informatie die tijdens de cursussen en coaching door Praktijk Bijzonder wordt gegeven en op www.praktijkbijzonder.nl wordt weergegeven is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker. Praktijk Bijzonder is niet aansprakelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende schade.

Informatie van derden, producten en diensten

Praktijk Bijzonder en de houder van deze website aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Praktijk Bijzonder en de houder van deze website niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Praktijk Bijzonder en de houder van deze website behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Bijzonder en de houder van deze website of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Wijzigingen

Praktijk Bijzonder en de houder van deze website behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deze disclaimer is voor het laatst aangepast op 5 juni 2020.

DISCLAIMER

The conditions of this disclaimer apply to this website www.praktijkbijzonder.nl. By visiting this website and / or using the information offered on or via this website, you agree to the applicability of this disclaimer.
The information on this website is for general use only. No rights can be derived from the information on this website. Although Praktijk Bijzonder and the owner of this website take care in compiling and maintaining this website and use sources that are considered reliable, they cannot guarantee the correctness, completeness and timeliness of the information provided. Praktijk Bijzonder and the owner of this website also do not guarantee that the website will function without errors or interruptions. Praktijk Bijzonder and the owner of this website expressly disclaim any liability with regard to the correctness, completeness, topicality of the information provided and the (undisturbed) use of this website.
The information on this website and the information that is given during the courses and coaching of Praktijk Bijzonder can never replace services or information from trained (medical) professionals and / or care providers, such as (general practitioner) doctors, medical specialists, emergency care, midwives or (acute) mental health care (not an exhaustive list). The information on this website, including the information given during the courses and coaching of Praktijk Bijzonder, is not intended for diagnosis of health problems or the prescription or withdrawal of medication. The use (or application) of information that is given by Praktijk Bijzonder during the courses and coaching and that is displayed on www.praktijkbijzonder.nl is entirely for the responsibility and risk of the user. Praktijk Bijzonder is not liable for any damage resulting from this.

Information from third parties, products and services

Praktijk Bijzonder and the owner of this website accept no liability and no responsibility for the content, use or availability of websites referred to or referring to this website. The use of such links is at your own risk. The information on such websites has not been further assessed by Praktijk Bijzonder and the owner of this website for correctness, reasonableness, topicality or completeness.

Using information

Practice Special and the owner of this website reserve all intellectual property rights and other rights with regard to all information offered on or via this website (including all texts, graphic material and logos). It is not permitted to copy, download or in any way publish, distribute or reproduce information on this website without the prior written permission of Praktijk Bijzonder and the owner of this website or the legal permission of the entitled party.

Amendments

Praktijk Bijzonder and the owner of this website reserve the right to change the information offered on or via this website, including the text of this disclaimer, at any time without further notice. It is recommended to periodically check whether the information offered on or via this website, including the text of this disclaimer, has changed.

Applicable law

Dutch law applies to this website and the disclaimer. All disputes under or in connection with this disclaimer will exclusively be brought before the competent court in the Netherlands.
This disclaimer was last modified on June 5, 2020.

 


Praktijk Bijzonder

 

Suzan van Velthoven

 

info@praktijkbijzonder.nl
06-17854671
Groot Zuideveld 152
4271 CD Dussen

 

Klantenservice

Privacyverklaring

Disclaimer

Algemene voorwaarden